Om prosjektet Ludvig Holbergs Skrifter

ved Karen Skovgaard-Petersen

Ludvig Holbergs store forfatterskap står sentralt i både dansk og norsk litteratur. I dag er det nok komediene han er best kjent for, men Holberg publiserte tekster innenfor en lang rekke andre litterære sjangere. Han skrev mange store historieverk, blant annet en skjellsettende danmarkshistorie, han skrev den utopiske roman om Niels Klims reise til underverdenen, han forfattet en omfattende samling av moralfilosofiske essays, og introduserte med dét essayet som sjanger på dansk – for bare å nevne litt av hans rikholdige forfatterskap, som strekker seg over perioden fra 1711 til hans dødsår 1754.

En moderne samlet utgave av Holbergs verk har lenge vært savnet. Siste – og eneste – gang Holbergs verker hittil har vært utgitt samlet, var i Carl S. Petersens 18-bindsverk Ludvig Holbergs Samlede Skrifter (Kbh. 1913–63). Dette var bakgrunnen for at Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab satte i gang en storstilt utgivelse av Holbergs skrifter på internett, Ludvig Holbergs Skrifter. Denne digitalutgaven vil bli fulgt opp av en utgave av utvalgte verk i bokform.

Den foreliggende utgaven, Ludvig Holbergs Skrifter, er resultatet av dette samarbeidet. Versjon 1.0 er offentliggjort 12. august 2015.

Et dansk-norsk samarbeidsprosjekt

I arbeidet med utgaven har Holbergs forfatterskap vært delt mellom den norske og den danske redaksjonen i to noenlunde like store deler. Den norske redaksjonen har tatt seg av Holbergs sakprosa – heriblant de historiske verk og Holbergs mange essays (Moralske Tanker og Epistler). Den danske redaksjonen har hatt ansvar for Holbergs fiksjonslitteratur, blant annet komediene, og videre Holbergs Levnetsbrev og hans Helte- og Heltinnehistorier. De to redaksjonene har arbeidet tett sammen etter felles retningslinjer for tekstutgivelse og kommentar.

Den nye utgaven

Den nye utgaven er en tekstkritisk utgave basert på førsteutgavene av Holbergs verk, som også er tilgjengelige som digitale faksimiler. Den er åpen og gratis tilgjengelig.

Tekstene er utstyrt med kommentarer og innledninger, som både bidrar til å sikre den umiddelbare forståelse og til å sette Holbergs tekster inn i en bredere litteratur- og idehistorisk sammenheng. De latinske skriftene er ledsaget av moderne oversettelser. Romanen om Niels Klim er således blitt ny-oversatt til dansk, og de latinske epigrammene vil for første gang siden 1863 bli oversatt til dansk i sin helhet.

Kommentarer og innledninger til de enkelte tekstene er dels forfattet av redaksjonsmedlemmer, dels av eksterne bidragsytere. Det tekstkritiske arbeidet er utelukkende utført av redaksjonsmedlemmene (se nedenfor). Det er anført i kolofonen til hver enkelt tekst hvem som har stått for henholdsvis tekstutgivelse, kommentering og innledning.

En rekke av tekstene utgis dessuten i bokform. Hittil er Niels Klims underjordiske rejse utkommet i dansk oversettelse ved Peter Zeeberg i 2012, Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat i 2014 (begge på Vandkunstens forlag) og Peder Paars i serien Danske Klassikere (Gyldendal) i 2015. Det forberedes videre en utgivelse av et større utvalg av Holbergs skrifter i modernisert dansk rettskrivning i samarbeid med Aarhus Universitetsforlag. Denne utgivelsen finansieres av Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Prosjektdeltakere

Ludvig Holbergs Skrifter er et dansk-norsk samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Etableringen av den digitale plattform ble i perioden 2009-13 ivaretatt av Uni Computing, en avdeling av Uni Research i Bergen, som har spesialisert seg på språkteknologi og digitale tekstutgaver. Deretter har Universitetsbiblioteket i Bergen overtatt drift og videreutvikling i samarbeid med Det Kongelige Bibliotek i København. De to bibliotekene har dessuten levert de digitale faksimilene av Holbergs førsteutgaver.

Finansiering

Både den norske og den danske delen er finansiert ved en kombinasjon av private og offentlige midler. Fra norsk side er finansieringen kommet i stand med bidrag fra Universitetet i Bergen, Meltzer-fondet, Sparebanken Vest, Fritt Ord og Kulturrådet. Den danske delen av prosjektet er finansiert av Augustinus Fonden, Kulturministeriet og Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Medarbeidere

Norsk redaksjon (Universitetet i Bergen):

 • Amund Børdahl
 • Thomas De Ridder
 • Nina Marie Evensen
 • Børge Nordbø
 • Aina Nøding
 • Richard Purkarthofer
 • Inga Henriette Undheim
 • Eiliv Vinje (prosjektleder)

Styringsgruppe for den norske del av prosjektet:

 • Jørgen Magnus Sejersted (leder)(tidligere Nils Gilje)
 • Eirik Holmøyvik (tidligere Jørn Øyrehagen Sunde)
 • Jens Elmelund Kjeldsen (tidligere Peter Larsen)
 • Odd Einar Haugen
 • Rune Kyrkjebø (tidligere Randi Taxt)
 • Gunnstein Akselberg
 • Håvard Østrem Peersen (sekretær)

Dansk redaksjon (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab):

 • Henrik Andersson
 • Finn Gredal Jensen
 • Camilla Zacho Larsen
 • Karen Skovgaard-Petersen (tidl. prosjektleder)
 • Niels Grotum Sørensen
 • Peter Zeeberg (prosjektleder)

Styringsgruppe for den danske del av prosjektet:

 • Anne Mette Hansen
 • Lasse Horne Kjældgaard (-2014)
 • Jørn Lund
 • Finn Hauberg Mortensen (-2013)
 • Gunnar Sivertsen

Tilsynsførende:

De tekstene som utgis av den danske redaksjonen, har vært igjennom Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tilsyn. De tilsynsførende har vært:

 • Jens Bjerring-Hansen
 • Henrik Blicher
 • Else Bojsen
 • Svend Eegholm-Pedersen
 • Anne Mette Hansen
 • Minna Skafte Jensen
 • Esther Kielberg
 • Flemming Lundgreen-Nielsen
 • Jesper Gehlert Nielsen
 • Sebastian Olden-Jørgensen
 • Fritz Saaby Pedersen
 • Nicolas Reinecke-Wilkendorff
 • Sven Hakon Rossel
 • Gunnar Sivertsen

Det er anført i kolofonen til hver enkelt tekst hvem som har fungert som tilsynsførende.

Eksterne kommentatorer og andre bidragsytere:

 • Jens Kr. Andersen
 • Trine Bentsen
 • Jens Bjerring-Hansen
 • Thomas Bredsdorff
 • Niels W. Bruun
 • Cecilie Flugt
 • Henrik Hansen
 • Søren Peter Hansen
 • Finn Hirshals
 • Lars Ilsøe
 • Elise Iuul
 • Mette Elholm Ishøy
 • Henrik Galberg Jacobsen
 • Anja May Jensen
 • Camilla Kirchhoff
 • Aage Kragelund
 • Lisbeth Nyborg
 • Sebastian Olden-Jørgensen
 • Sara Møller Poulsen
 • Else Riisager
 • Johan Rosdahl
 • Benedikte Fogh Rostbøll
 • Bjarne Sandstrøm
 • Ulrik Kristoffer Schmidt
 • Lene Schøsler
 • Gunnar Sivertsen
 • Ivan Z. Sørensen
 • Per Thorsen
 • Vibeke Winge

Studentmedarbeidere:

 • Astrid Hjorth Balle
 • Trine Bentsen
 • Frank Fosse
 • Ida Haugum
 • Lisa Holt
 • Anja May Jensen
 • Liv Kalveland
 • Helene Karlsen
 • Marie Vindal Larsen
 • Diederik Masure
 • Sofia Mercadal
 • Trond Minde
 • Ragnhild Rieber Mohn
 • Rune Biede Nielsen
 • Sigbjørn Nydal
 • Meinrad Pohl
 • Martine Sand
 • Jelena Stanisic
 • August Holst Thomsen

Programmering:

 • Tone Merete Bruvik
 • Øyvind Liland Gjesdal
 • Vemund Olstad
 • Øystein Reigem

Design:

 • Trude Leknes

Logo:

 • Allan Daastrup

Kontakt

Faglig kontakt

E-post: Jørgen Magnus Sejersted og Peter Zeeberg

Teknisk kontakt

E-post: Digital utvikling, Universitetsbiblioteket UiB; cc Tone Merete Bruvik og Øyvind Gjesdal

Referanse til LHS

Ved referanse til Ludvig Holbergs skrifter angis versjonsnummer og webadresse, f.eks.:

LHS 1.0, http://holbergsskrifter.no

Hvis man vil spesifisere referansen, kan man oppgi full webadresse for tekststedet.

Versjoner

Den digitale utgaven blir oppdatert og supplert med jevne mellomrom. Dette dokumenteres løpende i en oversikt over endringene i de nye versjonene av utgaven.

Portrettet på forsiden

Voksmedaljong av M.G. Arbien, 1755. Forstudie til æresmedaljen over Holberg. Københavns Museum.