Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis  kommentarertekstkritiske notervariantnoteralle noter åpne    Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scen. 3.
*Jeppe. Montanus. Jesper. Per Degn.
Jeppe.
Velkommen Per! *Hvor got Folk er, kommer got Folk efter. Der seer I min Søn, som er nylig kommen hiem.
Per.
Velkommen her Monsieur Rasmus Berg.
Montanus.
I Kiøbenhavn er jeg vant til at heede Montanus; jeg beder I vil kalde mig ligeledes.
Per.
Ja *sommend, *det kand komme mig paa et ud. Hvorledes staar ellers til i Kiøbenhavn, *deponerede der mange i Aar?
Montanus.
Som der plejer.
Per.
Blev der nogen *rejicered i Aar?
Montanus.
To à tre *conditionaliter.
|B8v
Per.
Hvem er *Imprimatur i Aar?
Montanus.
Hvad vil det sige?
Per.
Jeg meener hvem er Imprimatur til Vers og Bøger, som gaaer i Trykken?
Montanus.
Skal det være Latin?
Per.
Ja i min Tid var det got Latin.
Montanus.
Var det da got Latin, saa maa det endnu være ligeledes. Men det har aldrig været Latin *i den Meening, som I vil have det.
Per.
Jo min Troe er det got Latin.
Montanus.
Skal det da være et *Nomen eller et *Verbum?
Per.
Det er et Nomen.
Jesper.
Det er ret Per, svar kun brav for jer.
Montanus.
*Cujus declinationis er da Imprimatur?
Per.
*Alle de Ord, som nævnes kand, henføres til 8 Ting, som er Nomen, Pronomen, Verbum, Principium, Conjugatio, Declinatio, Interjectio.
Jesper.
Jo jo, hør kun til Per, naar hand vil *ryste sine Ærmer. Det er ret, *klem kun paa ham.
Montanus.
Hand svarer intet til det jeg spør ham, *hvad har Imprimatur i Genitivo?
Per.
*Nominativus Ala, Genitivus Alæ, Dativus *Alo, Vocativus *Alo, Ablativus Ala.
|C1r
Jesper.
Jo, jo, Monsieur Montanus, vi har sommend ogsaa Folk her paa Bierget.
Per.
Det skulle jeg ogsaa meene; der *deponerede min Troe andre Karle i min Tid, end nu omstunder; det var Karle, som *lode sig rage to gange om Ugen, og kunde alle *scandere alle slags Vers.
Montanus.
Det er en mægtig Sag, saadant kand man nu giøre udi *anden Lectie. Nu omstunder deponerer Karle fra *Kiøbenhavns Skole, som kand giøre *Hebraiske og Chaldaiske Vers.
Per.
Saa maa de ikke kunde meget Latin da?
Montanus.
Latin! om I kom i Skolen nu, kunde I ikke komme høyere end i *Sinke-Lectien.
Jesper.
Siig ikke det Montanus, Degnen er min Troe en *brav studeret Mand, det har jeg hørt baade *Herredtzfogeden og Amtsforvalteren sige.
Montanus.
Maa skee de forstaa ligesaa lidet Latin, som hand.
Jesper.
Jeg hører dog, hand svarer brav for sig.
Montanus.
Hand svarer jo ikke til det jeg spør ham om. *E qvaE qva]E qva] Eqva A E qva] Eqva A Schola dimissusdimissus]dimissus] demissus A B; dimissus Lange (således også Boye, Liebenberg m.fl.), demissus SS dimissus] demissus A B; dimissus Lange (således også Boye, Liebenberg m.fl.), demissus SS es mi Domine?
Per.
*Adjectivum & Substantivum, genere, numero & Caseo conveniunt.
Jesper.
Hand *maaler ham min Troe Skieppen fuld; ret Per, vi skal min Troe drikke en *Pæl Brændeviin sammen.
Montanus.
Dersom Hr. Foged vidste, hvad hand svarede, skulle hand lee sin Mave i tu. Jeg spør ham, fra hvilken Skole hand har deponered, hand svarer noget andet *hen i Taaget.
|C1v
Per.
*Tunc tua res agitur, PariesParies]Paries] Parics A Paries] Parics A cum proximus ardet.
Jesper.
Jo, jo, *nu vil hun min Troe ret gaae an, svarer I nu dertil.
Montanus.
Jeg kand ikke svare dertil, det er lutter Pølse-Snak Pølse-Snak . Lad os tale Dansk sammen, som de andre kand forstaa, saa skal man strax faa at høre, hvilken Karl det er.
Nille græder.
Jesper.
Hvorfor græder I Bestemoor?
Nille.
Jeg *har saa ont deraf, at min Søn skal *give sig tabt i Latinen.
Jesper.
Ach Bestemoer! det er jo *ingen Under. Per er jo ogsaa meget ældre, end hand, det er jo ingen Under. Lad dem nu tale Dansk da, som vi alle forstaa.
Per.
Ja nok, jeg er parat til hvilken af Deelene hand vil. Vi vil give hinanden nogle *Spørsmaal; for Exempel, *hvem var det, som skreg saa høyt, at man kunde høre ham over den heele Verden?
Montanus.
Jeg veed ingen, som skriger stærkere, end Esle og *Landsby-Degne.
Per.
Snak! Kand man høre dem over heele Verden? Det var et *Asen i *Noæ Arck; thi heele Verden var i Arcken.
Jesper.
Ha, ha, ha, det er min Troe sandt, ha ha ha, der sidder et *forslagen Hoved paa den Per Degn.
Per.
Hvem slog *den 4de Deel af Verden ihiel?
Montanus.
Ej jeg svarer ikke til *slige grove Spørsmaal.
Per.
Det var *Cain, som slog sin Broder Abel ihiel.
|C2r
Montanus.
Beviis, at der var ikke meer end fire Mennisker da til.
Per.
Beviis I, at der var fleere.
Montanus.
Det *giøres ikke fornøden; thi *affirmanti incumbit probatio, forstaar I det?
Per.
Ja vist. *Omnia conando docilis solertia vincit, forstaar I det?
Montanus.
Jeg er ikke klogere, som staar her og disputerer med en *Sinke. I vil disputere, og kand hverken Latin eller Dansk, langt mindre veed, hvad *Logica er. Lad høre engang, *qvid est Logica?
Per.
*Post molestam senectutam, post molestam senectutam nos habebat humus.
Montanus.
Vil din Slyngel *fixere mig?mig?]mig?] mig, A B; mig? Lange (således også Boye, Liebenberg m.fl.), mig, SS mig?] mig, A B; mig? Lange (således også Boye, Liebenberg m.fl.), mig, SS
FaarFaar]Faar] faar A B (i forlængelse af replikken, dvs. uden markering af regibemærkning); (Faaer Rahbek, faar SS (uden linjeskift) Faar] faar A B (i forlængelse af replikken, dvs. uden markering af regibemærkning); (Faaer Rahbek, faar SS (uden linjeskift) ham i Haaret, de slaaes, Degnen *echaperer, og raaber, Sinke, Sinke.
De gaaer alle ud, foruden Fogden.
 
 
 
xxx
xxx