Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis  kommentarertekstkritiske notervariantnoteralle noter åpne    Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scen: 6.
Sganarell. Oldfux.
Sganarell.
Nu skal icke Fanden selv kunde kiende mig udi denne Dragt. Men see, der seer jeg een af Leanders Folck. Hand kommer ret beleyligt.
Oldfux.
*Serviteur Hr. Magister!
Sganarell.
Jeg er icke Magister, men ickun Doctor.Doctor.]Doctor.] Doctor, A Doctor.] Doctor, A
Oldfux.
Maatte jeg spørge, hvad slags Doctor hand er?
Sganarell.
Jeg er een af de sorte Doctore; I kand jo see paa min Dragt, hvilcken Doctor jeg er.
|O5r
Oldfux.
Alle Doctore gaaer her klædte *ligeledes. Jeg vil vide, i hvad Videnskab I er Doctor.
Sganarell.
Jeg er Doctor i Doctorskab.
Oldfux.
Er I Doctor *Medicinæ, Juris, Theologiæ eller Philosophiæ?
Sganarell.
Jeg er Doctor i det sidste.
(Oldfux gir ham et *Ørfigen.)
Sganarell.
Au! hvorfor slaaer I mig?
Oldfux.
Er I Doctor Philosophiæ eller *Philosophus, saa veed jeg, at I maae kunde taale et Ørfigen; thi en ret Philosophus, *naar man slaaer ham paa et Øre, saa ræcker hand et andet frem.
Sganarell.
Ney Monsieur, jeg er icke Doctor i Ørfigen. Jeg er Doctor i det første, som I spurte mig om. Jeg er Doctor i Piller.
Oldfux.
Saa beder jeg da ydmygst om Forladelse, Hr. Doctor, havde jeg vidst det, saa havde jeg icke slaget ham. Det var hans egen skyld, at hand gav sig ud for *en Philosophus, hvilcket slags Folck har ingen visse Indkomster, men lever af *extra, som er *Ørfigen og  Næsestiver . Jeg har anden Respect for en Doctor Medicinæ. Det er andet end en stackels Philosophus, hvis Gage er Fattigdom og Hug; Da derimod den første slaar Folck ihiel, hvor hand kand træffe dem, og faaer Penge til. Men det er mig kiært, at jeg finder Hr. Doctor her. Jeg er saa meget plaget med *calore intestinorum, hvad raader hand mig at bruge derfor?
Sganarell.
Det er icke saadant jeg er Doctor udi. Jeg er Doctor i – – – I kand vel vide, hvad jeg vil siige, nu ligger det mig paa Tungen, udi – – –
Oldfux.
Aa jeg veed nock, I er maaskee Doctor Juris?
|05v
Sganarell.
Ja ja, saa er det.
Oldfux.
Er det *Juris civilis eller canonici?
Sganarell.
I begge to; thi jeg er ligesaa meget *dreven i det eene, som i det andet.
Oldfux.
Det er mig kiært, saa vil jeg *consulere ham i en *Casu, som jeg har Tvistighed om.
Sganarell (sagte.)
Det er en forbandet Karl. (høyt) Ney Monsieur, I begriber icke min Meening. Jeg er Doctor i det *3die.
Oldfux.
Men min Hr. Doctor i det 3die, naar jeg *gir ret agt paa hans Tale og alting, saa troer jeg *heller, at hand er en Spion.
Sganarell.
Spion? jo jo: I skal nock see, at Doctore *giør sig saa gemeene, at de gaaer om at spionere. Dersom jeg havde Vidne paa jer Mund, kunde I komme i stor Ulycke. I kiender icke vor Facultet ret, det mercker jeg, ellers talte I icke saa dristigt. *Vi Doctore lar os min Troe icke spille paa Næsen.
Oldfux.
Min Hr. Doctor i det 3die, jeg lar mig icke afspiise med Snack. Bekiend kun Sandheden.
Sganarel.
Monsieur! hvis I lar mig icke være med Fred, skal I ha, førend I veed et Ord deraf, en Guulsot paa Halsen, som er *incurabel.
Oldfux.
Og hvis I icke bekiender, min Hr. Doctor i det 3die, saa skal I faae en *Blodsot paa jer Ryg af min Kaarde.
Sganarell.
Hvad skal jeg bekiende?
Oldfux.
At du est en Spion.
Sganarell.
Jeg troer, Manden er gall. I kand jo vel see, at jeg er ingen Spion, min Klæde-Dragt beviiser jo, at jeg er en af de beste Doctore, nogen vil forlange. Jeg svær ved alt |O6rdet som helligt er udi et Apotheck, ved Piller, *Clisterer, Podagra, *Chiragra, Ligtorne, *Frantzoser, *Smaakopper, Mæslinger &c. &c. &c. at hvis I icke gaaer strax bort, skal jeg rede jer saa til, at jer heele Blod skal blive til *Theriac og at I skal blive soldt til et Apothec at giøre Medicin af.
Oldfux.
Det er nogle herlige Guder, du svær ved. Jeg svær ved min Kaarde, mine Hænder, mine Arme, mine *Knæbel-Barter, at hvis du icke bekiender, saa – – –
Sganarell.
I maae være fra jer Forstand, Monsieur, hvordan skulle jeg føre saadan Dragt, hvis jeg icke var Doctor.
Oldfux.
Der gaaer saa mangen Slyngel i Doctor-Klæer og er derfor just icke Doctor. Om man vilde kaste saadan en Kioel paa en Abe, blirblir]blir] A B C; blev Martensen blir] A B C; blev Martensen hand derfor Doctor?
Sganarell.
Ja, saa blev hand *i det ringeste en Abe-Doctor.
Oldfux.
Eftersom det bestaaer i Kiolen alleene, saa vil jeg strax skille dig ved din Doctor-Grad. *Træck ud!
Sganarel.
Hey hielp, hvor er I? *Pæst, Feber, Tand-Piine, *Vattersoot, Guulsoot, *Svindsoot, og alt hvad som *dependerer af Facultetet, griber alle paa eengang denne forbandede Karl, *der bespotter MedicinenMedicinen]Medicinen] A B C; en Doctor i Medicinen Brix (jf. komm.) Medicinen] A B C; en Doctor i Medicinen Brix (jf. komm.) uden at have ringeste Respect enten for hans Caracteer eller Klæde-Dragt.
Oldfux.
*Fort, fort træck ud.
Sganarell.
Det skal icke alleene hævnes paa jer, men paa jer heele Familie; thi I skal inden 24 Timer døe den *skiendeligste Død, icke af Menniske-Pæst, men af *Qvæg-Pæst ligesom *Bæster.
Oldfux (træcker Kioelen af ham.)
Ha ha, nu kiender jeg Manden. Det er Sganarell; Du blev *tilig nock Doctor til din Ulycke. Er du icke Sganarell?
|O6v
Sganarell.
Jo nu er jeg Sganarell, men da jeg bar den lange Kioel var jeg Doctor.
Oldfux.
Jeg skal strax lære dig, hvad det er at fare med Løgn.
Sganarell.
Jeg løy min Tro icke, thi der er mange, hvis Doctorskab hænger alleene i Kioelen.
Oldfux.
Hør Sganarell, du er den første af Fiendens Parti, som er falden i vore Hænder, derfor maae du døe, for at jage Skræck i de andre.
Sganarell paa Knæ.
Aa! Hr. Captein, spar mit Liv.
Oldfux.
Ney, du maae døe.
Sganarell.
Aa! Hr. Major!
Oldfux.
Fort, fort, ingen Snack.
Sganarell.
Aa! Hr. Oberst Lieutenant!
Oldfux.
Ingen Snack, du skal døe.
Sganarell.
Aa Hr. *Bregadeer!
Oldfux.
Ræck kun Halsen frem, det skal snart være giort.
Sganarell.
Aa Hr. General!
(Oldfux træcker Kaarden.)
Sganarell.
Aa! Hr. *Chur-Første!
Oldfux.
Vil du da bekiende alt det du veed, og tilstaae, at du est en Cujon?
Sganarell.
Aa ja, og en Carnali *til.
(Oldfux tar Knæbel-Barterne af og sætter Hatten op.)
|O7r
Sganarell.
Hvad Fanden er dette? *Monsr. Oldfux! det er jo jer?
Oldfux.
Ja hvad andet, Hr. Doctor i det 3die. Du forrætter icke ilde hvad som dig blir betroet.
Sganarell.
Gid I faae en Ulycke med jer *Harcelering. Jeg skal min Troe siige det til Polidor.
Oldfux.
Og jeg skal ogsaa give ham en udførlig Beretning, hvordan du har skicket dig i din *Ambassade.
Sganarell.
Dog jeg vil icke klage, dersom I vil tie.
OldfuxOldfux]Oldfux] Oldfnx A Oldfux] Oldfnx A .
Ney jeg skal icke røbe dig. Men forræt dit ÆrendeÆrende]Ærende] A (det afsluttende e er ulæseligt i satsen)Ærende] A (det afsluttende e er ulæseligt i satsen) bedre en anden gang.
 
 
 
xxx
xxx