Tilbake til søkeresultater
Tekststatus:
Kommentering pågår


   
Fortale til Peder von Havens Reise udi Rusland


no previous icon no next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
L. Holbergs
Betænkning over dette Skrift.
Dette Skrift, som *Autor efter min tilskyndelse har forfærdiget, kand *recommenderes udi ad|)(5vskillige henseender: thi derudi gives afrisning paa Ryslands nu værende rette tilstand; eftersom de beskrivelser, som tilforn ere komne for lyset om dette mægtige herredom, ere forfattede enten udi dets fødsel eller udi dets opvæxt: det er enten udi den tid, da den store Monarch *Petrus Alexiovitz begyndte at lægge grundvold |)(6rtil sin store bygning, eller, da hand var midt udi arbeidet. De fornemmeste Autores, som derom have skrevet, nemlig *Perry, en Engelænder, og Autor til det forandrede Rysland, have viiset os hvad Rysland kunde blive; Men dette skrift er det første som viiser hvad det nu omstunder virkeligen er. Videre kand Skriftet |)(6vrecommenderes i henseende til, at det er skrevet udi god *gout, og med skiønsomhed: indeholder og adskillige *curiositeter, som ikke alle ere bekiendte. Jeg haver igiennemlæset den største deel deraf, og det med behag: og hvis skriftet befalder alle saa vel som det har befaldet mig, kand Autor være forsikret om dets *afgang. Det var at ønske, at flere af vore landsmænd med samme flid vilde |)(7rføre i pennen hvad de have seet og lært paa deres udenlandske reiser: Men det er at beklage, at af saa mange hundrede reisende personer der ikke er funden nogen, der med saadant have *regaleret fæderne-landet ved deres tilbagekomst: Saa at de intet kand anføre til beviis paa deres udenlands reiser uden *attestata fra de *Vexelerere, som havde *remitteret dem penge, item nogle *grima|)(7vcer og nye *fasons paa klæder. Autor har derimod gaaet en anden vey, og viiser ved sin tilbagekomst ved dette fornuftige skrift, at han ikke allene har reiset, men endog reiset udi det forsæt at lære selv og at instruere andre.
 
Icon Kommentarer        icon clearLukk
 
 
 
xxx
xxx