Brukerveiledning

Ludvig Holbergs skrifter presenterer en ny utgave av alle Ludvig Holbergs verk. Den nye utgaven er med få unntak basert på førsteutgavene fra Holbergs levetid. Det er en tekstkritisk utgave, noe som innebærer at utgiverne har rettet førsteutgavenes feil etter en rekke fastlagte prinsipper, og at det i hvert enkelt tilfelle er gitt opplysning om de rettelser som er gjort. Det opplyses også når senere utgaver fra Holbergs egen tid har en annen ordlyd enn førsteutgavene. Les mer om de tekstkritiske prinsippene her.

Alle tekstene vil dessuten bli forsynt med kommentarer, dvs. forklaringer og opplysninger som skal lette forståelsen. For de fleste av tekstene vil det dreie seg om punktkommentarer (forklaringer av enkeltord og begreper) supplert med en innledning, mens noen av de lange prosatekstene bare vil utstyres med innledning. Les mer om retningslinjene for kommentering her.

Nettstedet er under oppbygning. Det innebærer at ikke alle tekster er utstyrt med kommentarer, introduksjoner og tekstkritikk ennå. Det fremgår under Tekststatus i øverste venstre hjørne i tekstvisningen hvor langt i prosessen den aktuelle teksten er kommet.

Den øverste bjelke

 • Tekster viser en kronologisk liste over Holbergs verk. Tekster alfabetisk viser tekstene i alfabetisk rekkefølge. Herfra kan man velge den Holbergtekst man ønsker å lese. I den kronologiske listen er Holbergs komedier samlet under Komedier.
 • Søk – her går man til søkesiden hvor man kan velge mellem Enkelt og Avansert søk. Se søkeveiledning her.
 • Om LHS – gir en presentasjon av Holbergprosjektet: bakgrunn, organisering, medarbeidere, finansiering.
 • Ressurser – denne siden er under oppbygning. På lengre sikt vil det herfra være adgang til en rekke essay: En Holbergbiografi, en samlet introduksjon til komediene, en introduksjon til bokproduksjon på Holbergs tid m.m. Dessuten vil man finne samlede pdf-filer av Holberg-utgaver fra Holbergs egen levetid samt lenker til relevante eksterne ressurser.
 • Holberg-ordboken – Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs store Holberg-ordbok i digital form. Ordboken er et svært verdifullt redskap i studiet av Holbergs danskspråklige tekster. Den åpnes i et eget vindu for å kunne brukes parallelt med tekstvisningen.

Tekstvisning

Den valgte Holberg-teksten vises i midtre del av skjermen. Ytterst til venstre vises tekstens disposisjon, hvorfra man åpner de forskjellige deler av teksten. Her finner man også informasjon om tekstens status, dvs. hvor langt i emenderings- og kommenteringsprosessen den enkelte tekst er kommet. I høyre felt kan man velge å få vist enten faksimiler av førstetrykkene eller oversettelser, eller alle kommentarer til den valgte delen av teksten samlet.

Visningsmeny

Rett over teksten er en visningsmeny med ulike avkrysningsmuligheter.

 • Kommentarer gir en * foran alle ord i teksten som er utstyrt med en forklarende kommentar. Ved klikk på * åpnes kommentaren i et lite vindu.
 • Tekstkritiske noter gir en rød klamme ] bak alle ord i teksten som har en tekstkritisk note (dvs. en note om at det er gjort rettelser av førsteutgaven). Noten åpnes og lukkes ved å klikke på den røde klammen.
 • Variantnoter gir en blå klamme ] bak alle ord i teksten som har en variantnote, dvs. en opplysning om at andre utgaver fra forfatterens levetid her bruker et annet ord eller en annen ordform. Noten åpnes og lukkes ved klikk på klammen. Noen noter er både tekstkritiske noter og variantnoter og derfor markeret med både en rød og en blå klamme.
 • Alle noter åpne åpner alle tekstkritiske noter og variantnoter samtidig.
 • Noteforklaring gir en forklaring på de betegnelser (sigler) som er anvendt i tekstkritiske noter og variantnoter ved henvisning til de benyttede tekstvitner og senere utgaver.

Ved hjelp av pilene over avkrysningsmenyen kan man bla mellom de ulike tekstdelene.

Visning i høyre vindu

 • Bilder av førsteutgavens sider (faksimiler) vises ved å klikke på sidetallet til venstre for teksten.
 • Kommentarer åpner visning av kommentarer til hver tekstdel.
 • Oversettelse viser dansk eller norsk oversettelse av latin- og franskspråklige tekster. Både kommentarer og oversettelser følger tekstens disposisjon slik den vises ytterst til venstre.

Grå bjelke over visningsmenyen

 • Søk i denne teksten gir mulighet for å søke i den valgte teksten.
 • Om teksten er en lenke til en generell introduksjon til den Holberg-teksten man har åpen.
 • En utskriftsversjon av teksten fås ved å klikke på Vis/Skjul utskriftsknapper. Deretter velges den delen av teksten man ønsker å skrive ut.

Kontakt

Digitale System og Tjenester, Universitetsbiblioteket UiB (cc Nina Marie Evensen)