Tilbake til søkeresultater
previous icon no next icon
Vis  kommentarertekstkritiske notervariantnoteralle noter åpne    Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Sc. 5.
Den fremmede CavallierDen fremmede Cavallier]Den fremmede Cavallier] A, Per Iversen A² a² Den fremmede Cavallier] A, Per Iversen A² a² med Personerne af forrige Scene.
Cavallieren.
*Pots Slapperment! hvilket Eventyr var dette. Jeg veed icke enten jeg drømmer eller jeg er vaagen. Hun tar med venlig Mine mod mit Tilbud, berammer Tiden; jeg lejer Musicanterne, kommer til bestemte Tid i Forhaabning at *recommendere mig ved saadan *Artighed; men, i Steden for at faa et Kyß, eller i det ringeste Tack for saadan Høflighed, faar jeg Skieldsord og  Vand over |H1rHovedet . Hvorudover, saasom Ulycken aldrig er eene, jeg kommer i Klammerie med Musicanterne, faar Hugg af dem, blir trækket til Raadhuset af Vægterne. Saa at jeg maa løse mig med Penge baade fra de første og de sidste.
Christoffer.
Jeg vil sværge paa at denne Monsieur har haft selv samme Eventyr som vi.
Torben.
*Hillemend! gid jeg var vel hiemme. Det er *Mare den samme *Maansør, som Madamen nylig slog Vand paa. Jeg kommer til at gaa en anden Vej tilbage.
Cavallieren.
Der er, min Troe, hendes Tienner.
Tar ham i Haaret.
Du skal sandelig *betale mig Lavet.
Torben.
A – – – A – – – A – – –
Sparenborg.
Ach! min Herre! slaae icke den stackels Dreng saaledes.
CavallierenCavallieren]Cavallieren] A, Per Iversen A² a² Cavallieren] A, Per Iversen A² a² .
Messieurs! dersom I vidste mine Aarsager, hialp I mig selv til at prygle ham.
Torben.
Maansør! jeg har jo aldrig seet ham før?før?]før?] A, herefter indskudt sceneskift og en række replikker i A² a², se komm.før?] A, herefter indskudt sceneskift og en række replikker i A² a², se komm.
*Cavallieren.
Tiener du icke hos den *artige Lucretia?
|H1v
Torben (sagte.)
Jo somme Tider.
Cavallieren.
Du har et artigt Herskab.
Torben.
Somme Tider.
Cavallieren.
Det er den *uraisonnableste Qvinde, jeg har kiendt.
Torben.
Somme Tider.
Cavallieren.
Svar mig du Slyngel! tiener du icke hos hende?
Torben.
Jo, somme Tider.
Cavallieren.
Est du icke DrengDreng]Dreng] a² B C, Drenge A A²; Dreng Rahbek Liebenberg Martensen, Drengen SS Roos Brix Dreng] a² B C, Drenge A A²; Dreng Rahbek Liebenberg Martensen, Drengen SS Roos Brix der i Huset?
Torben.
Jo! jeg er,er,]er,] er A A² B; er, Rahbek, er SS er,] er A A² B; er, Rahbek, er SS *go Herre.
Cavallieren.
Saa tiener du der jo *stedse hos hende?
Torben.
Nej *ickun somme Tider.
Cavallieren.
Den Dreng har enten *Malice, eller det maa være en *Taasse. *SaaestSaaest]Saaest] A, Saa , Saae B Saaest] A, Saa , Saae B du icke hvordan jeg blev nylig *medhandlet *for jere Vindver?
Torben.
Jo jeg giorde, go Herre! men hvad kand jeg giøre dertil?
|H2r
Cavallieren.
Det er *endelig sant. Jeg slog dig med Uret, men i Hidsighed. Jeg burdte hevne mig paa hende selv, hvilket *og skal skee inden jeg gaar til Sengs.
Torben.
Paa hvem vil Herren hevne sig?
Cavallieren.
Paa den gode Madame Lucretia, som boer der.
Torben.
Den Lucretia, som slog Vand paa Herren, boer icke der meer.
Cavallieren.
Hvor boer hun da?
Torben.
Jeg veed, min Troe, icke.
Cavallieren.
Var det icke dette Huus, hvor man handlede saa ilde med mig?
Torben.
Jo, min Troe, var det saa.
Cavallieren.
Var det icke Lucretia, som slog Vand over mig?
Torben.
Ja, men icke den, som boer der nu.
Cavallieren.
Er din Madame da flytted?
Torben.
Nej! hun boer der endnu.
|H2v
Cavallieren.
Ej! saa *skaltskalt]skalt] A A², skal B skalt] A A², skal B du faa en Ulycke, vilt du *fixere mig oven i Kiøbet?
Torben.
A – – – – slaae mig icke, Monsieur! *lad mig forklare min Meening.lad mig forklare min Meening.]lad mig forklare min Meening.] A, i A² a² B C er Torbens replik udvidet og en replik af Per Iversen er indsat, se komm.lad mig forklare min Meening.] A, i A² a² B C er Torbens replik udvidet og en replik af Per Iversen er indsat, se komm. Min Madam har adskillige Siæle i sin Mave eller Hiertei sin Mave eller Hierte]i sin Mave eller Hierte] A, i Maven eller Hiertet A² a² B C i sin Mave eller Hierte] A, i Maven eller Hiertet A² a² B C . Somme af disse Siæle ere onde og somme gode. En af de gode Siæle inviterede Herren hid, og en af de onde slog Vand paa ham. Det er derfor icke Madamens Skyld, men Herrens egen, at hand icke kom et halv Qvarteer *tilforn, før end den gode Siæl gik ud i Byen og den onde Siæl kom hiem, eller, at hand icke *biede et halv Qvarteer lenger; thi hun har baade *for og siden den Tid været saa mild, som en Guds Engel.Engel.]Engel.] A, Engel. Begriber I det nu. A² a² B C (med afsluttende ? i B C)Engel.] A, Engel. Begriber I det nu. A² a² B C (med afsluttende ? i B C)
Cavallieren.
Jeg begriber alt dette gandske icke.
Cavallieren.
Jeg begriber alt dette gandske icke.
]]
Cavallieren.

Jeg begriber alt dette gandske icke.

]]
A, replikken udeladt i A² a² B C
Cavallieren.

Jeg begriber alt dette gandske icke.

] A, replikken udeladt i A² a² B C
Sparenborg.
Min Herre jeg fatter det meget vel. Drengen tiener hos en Dame, der er vægelsindet, og ved sin foranderlige Humeur har givet Anledning til stor Vildfarelse blant os, som her staa, og førdte *tvende eenige Familier *i Harnisk mod hin anden, saa vor største *Sorg nu er hvordan vi kand *redressere den Feil, som vi af Vildfarelse har begaaet.
Cavallieren.
Den Dame er jo *mægtig til at opvæcke |H3ren indbyrdes borgerlig Krig udi Staden? ha! ha! ha! nu forgaar min Vrede.
Til Torben.
See der Cammerat! der har du 2 Mark for de Hugg, jeg gav dig i Hastighed. *Gak kun din Vej.
Torben gaar bort.
Det er best Messieurs at vi tier paa begge Sider med denne Historie; thi den kunde ellers give Anledning til den beste *Comoedie.Comoedie.]Comoedie.] A, i A² a² B C er indskudt en række replikker, se komm.Comoedie.] A, i A² a² B C er indskudt en række replikker, se komm.
Sparenborg.
Men hvad *Satisfaction skal vi give de smucke Jomfruer for den *Tort, vi har af Vildfarelse giordt dem?
Christoffer.
Hør got Folk! lad mig og Espen, som *Mediateurs, raade. I veed jo her er en Comoedie spillet, og at *alle Comoedier bør endes ved Giftermaal. Vi finder for got, at Freden sluttes paa den Maade, at Monsr. Sparenborg gifter sig med Jomfrue Terentia, og Monsr. Apicius med Jomfrue Abelone. Er I dermed fornøjet paa alle Sider?
Terentia.
Seer man vel, hvor perfect hand forstaar det Handverk at kople Folk sammen.
Christoffer.
Min hierte Jomfrue! hun maa forlade mig, at jeg gaar saa lige til. Jeg har icke gaaet i Skole til *Maren Gifte-GnifsGifte-Gnifs]Gifte-Gnifs] A A², Giftegnifs B C; se kommentarenGifte-Gnifs] A A², Giftegnifs B C; se kommentaren, der kunde giøre saa mange *Præludier, naar hun |H3vgiorde Partier mellem Folk. Jeg veed nok, hvordan Moden er baade for dem, som skal fri, og den, der skal sige ja. En Frier, eller hans *Commissionaire, skal *lade sig mercke i mange Aar at have baaret hemmelig Kierlighed til en Jomfrue, *omendskiønt hand aldrig har seet hende tilforn. Eller hand skal foregive, at hans Far eller Moor har aabenbaret sig for ham i Søvne, og sagt: vil du gifte dig min Søn, saa tag ingen uden den eller den Jomfrue; eller hand skal sige, naar hand giør sin Bøn i Kircken om et got Giftermaal, staar strax den eller den ham for Øjene. Den som vil sige, ja, skal blive rød i Ansigtet og sige: Monsieur, det er noget, som jeg icke kand svare til. Det er for tiligt for mig at giftes, jeg er for min Frihed. Jeg kand intet giøre uden mine Venners *Raadførsel. Og skal gaa saasomsaasom]saasom] A, som A² a² B C saasom] A, som A² a² B C halv vred og skamfuld bort, omendskiønt hun er færdig at sprecke af Kierlighed. Jeg er aldeeles icke for slige unyttige Ceremonier, naar jeg skal til at fri engang, saa siger jeg kun: Lille Pige! vil I have mig? siger hun ja, saa *smæcker jeg strax til. Siger hun nej, saa svarer jeg: Farvel lille Pige! hils hendes Forældre.
Sparenborg.
Jeg holder med dig, Christoffer, derudi, du taler efter mit Sind.
|H4r
Christoffer.
Vil I da have disse tvende Jomfruer, som hos eder staar, til eders ægte Hustruer?
Sparenborg.
Jeg for min Part holdtholdt]holdt] A, holder A² a² B C holdt] A, holder A² a² B C det for en stor Lycke, om jeg kunde overtale Jomfrue Terentia.
Apicius.
Jeg er iligemaade fornøjet med dit Forslag.
Terentia.
Du giør Brude-Vielsen noget for hastig, Christoffer!
Abelone.
*Mig synes, min Troe, det samme.
Christoffer.
I gode Jomfruer! giør mig icke vred. I veed jo, at jeg er en hastig Mand. *Slaar kun strax til; I ere alle lige af Stand og *Midler. I har derforuden, omendskiønt uskyldig, ophidset tvende Personer til U-eenighed, som icke kand bedre bilegges end ved Giftermaal og Svogerskab. Tilmed er jo spillet en Comoedie, som endelig maa endes med Giftermaal. *Allons *giver hverandre Hænder, jeg vil, min Troe, icke begiere en Skilling derfor. *Hvorvel der er mange Folk her i Staden, som lever af intet andet, end det samme.
|H4v
Espen.
Jeg vil, min Troe, ej heller begiere noget derfor.
Christoffer.
Du har ret Espen; thi du har icke talt et Ord, men staaet, som en *Dosmer. I staar saa peene, I got Folk! *Corrasi. Giver hver andre Hænder. See! jeg skal hielpe Jer til rette. Flye mig kun Jer Haand, Jomfrue, ligeledes. Saa, nu er Ja-Ordet alt sluttet; lad os gaa hiem.Saa, nu er Ja-Ordet alt sluttet; lad os gaa hiem.]Saa, nu er Ja-Ordet alt sluttet; lad os gaa hiem.] A A², herefter følger en replikudveksling ml. Petronius og Lucretia i B C Saa, nu er Ja-Ordet alt sluttet; lad os gaa hiem.] A A², herefter følger en replikudveksling ml. Petronius og Lucretia i B C
 
 
 
xxx
xxx