Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scen. 10.
Jeronimus. Leonora.
(Jeronimus bankende paa sit Huus.)Huus.)]Huus.)] Huus.] A Huus.)] Huus.] A
Hey! lad Leonora komme ud allene. Jeg vil først give hende min Forbandelse, og siden lade hende indspærre.
Leonora.
Nu Hierte Papa! har hand bekiendt?
Jeronimus.
Kom hid, lad mig vrie Halsen om paa dig din *Misdederske!
Leonora.
Ach Himmel! hvad er nu paa færde Papa?
Jeronimus.
Papa Papa! er jeg din Papa. En af vore *Poorthunde |d4v *Soldan eller Fairfax maa have giordt dig, thi du estest]est] eft A est] eft A ikke Menniske.
(Hun græder.)
Gid du faae skam din slemme Skiøge med din  Crocodiils Graad . Jeg skal lade dig sette i et Buur til *Spectacle for alle Mennisker, og lade mine Tieniste-Folk tage Penge for at lade dig see.
Leonora.
Ach! jeg kand ikke meer. I maa viide, at om jeg tusind gange er jer Datter, saa stræker jer Myndighed ikke sig saa viit. *Sliige Ord er større, end en Herre kunde tale til sin Slav-Inde.
Jeronimus.
Eya tør du endnu *pukke?
Leonora.
Hvad har jeg giordt. *Jeg trodser jer og alle Mennisker at siige mig noget paa mit Navn og Rygte. Jeg veed hvad Lydighed jeg er min Far skyldig, men – – – – Ach Himmel jeg *skikker Bud efter min Far for at have Trøst af ham i min store U-lykke, men blir oven i Kiøbet *tractered som et umælende Creatuur.
Jeronimus.
Har du vel fortient anden Tractement, der har *skikket dig saaledes.
Leonora.
Hvad har jeg da giordt?
Jeronimus.
Alt hvad du har fortaalt om Mons. Leander, ere dine egne Gierninger. Du har brudt dit Løfte, du har af Løsagtighed gifted dig med en *gemeen Karl og oven i Kiøbet *kommet mig til at løbe med Limstangen, og ophidset mig mod en ærlig Mand.
Leonora.
Ach ach! mit Hierte maa briste af Forbittrelse. Tør hand fortælle saadant om mig; tør hand nægte, hvad hand nyelig har bedrevet?
Jeronimus.
Jo hand har Aarsag at nægte det, som hand kand beviise at være løgn. Monsr. Leonard har med Eed bekræftet |d5r for mig, at Leander har i en Maaned ikke været her i Byen, og at hand først kom hid Klokken to i Eftermidag.
Leonora.
Ach! ach jeg kand ikke meer. Pernille og Magdelone! kommer hid ind.
 
 
 
xxx
xxx